درباره ما

ایکاربن توسعه تکنولوژی و کسب و کار

ایکاربن با استفاده از خرد و تجربه ی هزاران بیزینس با رشد باال ، یک چارچوب امتحان شده و قابل اعتماد است که رهبران بلند پرواز را همراهی می کند تا در مورد توسعه ی مشاغل خود متفاوت فکر کنند و استراتژی رشد خود را با موفقیت طراحی کنند. نقش ما انتخاب راهکار تخصصی و مجری مناسب برای راهکارهایی است که به توسعه کسب و کار شما کمک می کنند. در این راستا ما به عنوان نماینده شما و مشاور و مدافع شما، قراداد فیمابین را تنظیم و در طول پیاده سازی، پشتیبانی و نظارت بر آن را بر عهده خواهیم گرفت. با گذشت زمان ما بهترین طراحان و مجریان قابل اعتماد را با تعیین نقاط قوت در هر دسته از چالش ها جمع آوری کرده ایم، لذا بر اساس نیاز ها، خواسته ها، بودجه و شرایطی که می خواهید داشته باشید، میزان تطبیق راه حل ها و دیگر شرایط فنی و غیر فنی ارایه دهنده خدمات یا محصوالت، تحلیل و انتخاب های بهینه ی متعددی در اختیار شما قرار می گیرد تا بهترین راهکار و مجری که با شرایط شما تطبیق دارد انتخابشود. از سوی دیگر ما قادر به یافتن بهینه ترین نرخ ها و سپس مذاکره درمورد نرخ و نحوه ی اجرای موضوع خدمات خواهیم بود. درایکاربن امکان ارایه پکیج های مناسب تشکیل شده از خدمات متعدد توسط ارایه دهندگان مختلف با تاکید بر اصل یکپارچگی وجود دارد. به عبارت دیگر برای هر حوزه ی خاص از بهترین ارایه دهنده آن خدمت استفاده می کند و می تواند نیاز شما را در عین حال که تنها با یک مجموعه طرف باشید توسط تیم های بهینه پاسخ دهد.

استراتژی رشد وخروج از بحران

ما با سازمانهایی همکاری می کنیم که به دنبال استراتژی های رشد ، برنامه ریزی خروج از بحران و چابکی در طراحی و یافتن بازارهای جدید، خدمات و تجربیات هستن و در حال حاضر هم قطار صاحبان مشاغل بزرگ و با انگیزه ای هستیم که آماده هستند تا شرکت های خود را به سطح بعدی ببرند. وقتی به مرور روش های ما در پاسخ به چالش های جدید و پیچیده تکامل می یابد و یادگیری ما افزایش پیدا می کند ، همیشه زودتر از دیگران راه حل هایی را برای بهبود کسب و کار طراحی می کنیم. ما به مشتریان کمک می کنیم تا سخت ترین چالش هایشان را برطرف کنند ، بنابراین آینده ی دیجیتال در مشاغل آنها تضمین است.

با خیال راحت تصمیم بگیرید

واضح است که بررسی اینکه آیا کدام راه حل بهینه ترین راهکار برای شماست و از سوی دیگر بررسی صحت و میزان واقع گرایانه بودن اطالعات موجود در تبلیغات ارایه کنندگان خدمات، استعالم آنها از مشتریان سابق و بررسی تجربیات مشابه که منجر به انتخاب های معتبر می گردد، کاهش احتمال شکست پروژه را منجر خواهد شد.